Kundkännedom

Svar på vanliga frågor

Varför måste jag svara på dessa frågor?

PayEx är enligt penningtvättslagen skyldigt att ha god kunskap om sina kunder och får inte inleda affärsrelationer innan vi uppnått kraven på god kundkännedom.

 

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Om du väljer att inte svara på frågorna kommer det i förlängningen leda till att du inte kommer kunna använda våra tjänster.

 

Inget har ändrats sedan jag blev kund – jag antar därför att jag inte behöver fylla i kundkännedomsfrågor?

PayEx är skyldiga att ha korrekt och aktuell kundkännedom om våra kunder. Även om ingenting förändrats sedan du blev kund hos oss kan vi komma att be dig bekräfta detta genom att förse oss med dessa uppgifter på nytt.

 

Varför behöver ni få informationen om mig och mina transaktioner?

Enligt penningtvättslagen är vi som kreditmarknadsbolag skyldiga att inhämta information om våra kunder och dess finansiella transaktioner.

 

Vad är penningtvättslagen?

Lagen syftar till att förhindra att bl.a. bank- och eller finansieringsrörelser används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Du kan läsa mer om bakgrunden till lagen på Bankföreningens hemsida.

 

Gäller sekretessen all information jag lämnar, hela tiden?

Sekretessreglerna är reglerade i lag. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör dina mellanhavanden med PayEx oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig.

 

Hur vet jag att informationen jag lämnar inte hamnar på avvägar?

PayEx har mycket stränga krav på att all kundinformation ska lagras på ett säkert och skyddat sätt.

 

Har ni rätt att begära in den här informationen från era kunder?

PayEx följer gällande regelverk där vi har lagkrav på oss att samla in denna information för att uppnå kundkännedom och det gäller för alla våra kunder. Den information vi har om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretessbestämmelser och personuppgiftslagen.

 

Har ni rätt att spara information om mig, förutom kundkännedomen?

PayEx följer gällande regelverk för att uppnå kundkännedom och det gäller för alla våra kunder. Den information vi har om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretessbestämmelser och personuppgiftslagen.

 

Har det verkligen någon betydelse vilken min huvudsakliga verksamhet är?

Svaren från kundkännedomsfrågorna ingår i en helhetsbedömning. Dessa frågor ställs för att vi ska kunna förstå syftet med din affärsförbindelsen och de transaktioner du vill utföra samt för att löpande kunna följa upp dessa.

 

Varför ska ni ha uppgift om telefonnummer?

Vi uppdaterar våra register och uppgiften om telefonnummer är frivilligt. Telefon är smidigare än fysiska brev om vi behöver ställa kompletterande frågor.

 

Vad innebär PEP – Politically exposed person?

Person i politiskt utsatt ställning förkortas som PEP, och är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning (tex. hög politisk post eller hög statlig befattning) samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare.

 

PEP – Vad avses med viktig offentlig funktion?

• stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar

• parlamentsledamöter

• ledamöter I styrelser för politiska partier

• domare i högsta domstol, domare i konstitutionella domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

• högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ

• ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten

• personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan

PEP - Vad avses med viss befattning?

Personer som har eller tidigare har haft befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå som anges i punkterna i svaret ovan.

 

PEP – Vad avses med närmaste familjemedlemmar?

• maka eller make

• sambo

• partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make

• barn och deras makar, partner enligt ovan eller sambor, samt

• föräldrar

Jag är ny kund, behöver jag svara på kundkännedomsfrågorna?

Ja, vi frågar alla våra nya kunder dessa frågor för att lära känna dem bättre.

 

I don't understand Swedish. Do you have an English version?

You are most welcome to contact us at (+46) 0498-20 15 16.