Kundkännedom

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Till vårt formulär för kundkännedom.

Kundkännedomsformulär

 

PayEx arbetar kontinuerligt med att upprätthålla bästa kvalité i vår verksamhet. En del i det arbetet är att tillse att vi uppfyller de regulatoriska krav som gäller inom vår bransch. Ett sådant krav är penningtvättslagen (2017:630) som ska förhindra att bland andra kreditmarknadsbolag används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen grundar sig på EU:s femte penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder.

Kundkännedom

Lagen säger att vi måste skaffa oss en god kännedom om dig som kund och vår affärsrelation, det vi kallar för kundkännedom. Det gör vi genom att ställa en rad olika frågor om ert företag och dess verksamhet.
Dessa frågor måste vi ställa till alla våra kunder, ny som gammal och oavsett storlek, utan undantag! Om du inte besvarar frågorna kommer detta i längden att leda till att du inte kommer kunna använda våra tjänster.
Vidare är vi även skyldiga att löpande se till att vår kundkännedom är aktuell. Vid behov av att uppdatera informationen kan vi därför behöva att du som kund besvarar våra frågor på nytt.

Här hittar du vanliga frågor om Kundkännedom och svaren på dem.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att genom olika åtgärder försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan handla om pengar från exempelvis skattebrott, rån, bedrägerier eller annan illegal verksamhet. Genom att använda tjänster hos finansiella institut kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung.

Vad är finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism. Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. För att banker och andra finansiella institut inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar därför officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansiering av terrorism.  

Klicka här för att komma till vårt kundkännedomsformulär.

I don´t understand Swedish. Do you have an English version?

You are most welcome to contact us via email at kyc@payex.com or +46 (0)498-202910.