Dataskydd

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till PayEx. Vi gör allt vi kan för att skydda dem, förhindra att obehöriga kan komma åt dem, tillse att de är korrekta, bara behandlas för de ändamål för vilka uppgifterna har samlats in och rensas när de inte längre behöver bevaras med hänsyn till ändamålet, av säkerhetsskäl eller enligt annan lag.

Genom din beställning av en av våra betaltjänster blir du kund hos PayEx. För att kunna leverera det du beställt av oss behöver vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vilka uppgifter behandlas?

Personuppgifter som behandlas hos PayEx är exempelvis namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer, kortnummer, övrig ekonomisk information, uppgift om vara/tjänst som avtalet gäller, information om sända avier och krav, information om mottagna betalningar, samt information om kommunikation med anledning av avtalet.

Förutom att samla in personuppgifter från dig kan PayEx samla in uppgifter från andra, exempelvis från kreditupplysningsföretag, från adressregister (till exempel SPAR) och i vissa fall information från samarbetspartners, kronofogdemyndighet eller annan myndighet.

Syfte med behandlingen

Personuppgifterna används för administration och leverans av våra tjänster, marknadsföring av PayEx tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt samt erbjuda dig rätt typ av tjänst) samt för viss statistik, utvärdering och tester/kvalitetssäkerhetsarbete. För vissa av PayEx betaltjänster används dina personuppgifter för så kallat automatiskt beslutsfattande.

Grund för behandling

Behandlingen av dina personuppgifter i PayEx kunddatabas sker med stöd av PayEx avtal med dig som Kund, för att uppfylla säkerhetskrav, krav på identifiering av kund enligt regelverket för penningtvätt, krav på kreditprövning enligt regler för konsumentkrediter, krav på dokumentation enligt bokföringslagstiftning, eventuella rättsliga förpliktelser samt i förekommande fall berättigade intressen. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina tidigare köp. I vissa fall använder PayEx sig av ditt samtycke som grund för behandlingen. Detta framgår i förekommande fall när du ingår avtal med oss.

Personuppgiftsansvar

Om du avtalar om köp av en tjänst från något bolag som tillhör PayEx-koncernen ansvarar det bolaget för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar eller som samlas in på annat sätt i samband med att avtalet ingås.

Om du köper en finansiell tjänst av PayEx, till exempel öppnar ett sparkonto eller avtalar om en kredit är det alltid PayEx Sverige AB (556735-5671), 621 88 Visby, som du köper tjänsten av och som är ansvarig för de uppgifter som behandlas i samband med avtalet.

Om du fått ett inkassokrav från PayEx ansvarar det PayEx-bolag som har skickat inkassokravet för de personuppgifter som behandlas i inkassoärendet. Mer information om behandlingen finns på inkassokravet. De bolag inom PayEx-koncernen som kan vara inkassoombud är PayEx Sverige AB (556735-5671), PayEx Norge AS (979 315 503), PayEx Danmark A/S (70986914) och PayEx Suomi Oy (215 68 11-3).

Kontaktuppgifter till samtliga PayEx-bolag hittar Du här.

Utlämning

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av ett personuppgiftsbiträde som behandlar dina personuppgifter för PayEx räkning. PayEx ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sina personuppgiftsbiträden och eventuella personuppgiftsbiträden kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med PayEx instruktioner och för de syften som dina personuppgifter samlats in för. Information om de personuppgifter som behandlas kan också lämnas ut till annan underleverantör om det behövs för uppdraget/samarbetet. Personuppgifterna kan dessutom lämnas ut till kronofogdemyndighet eller domstol om det behövs för att PayEx skall kunna ta tillvara sin rätt enligt avtalet. Slutligen kan personuppgifter lämnas ut till Skattemyndighet, Polismyndighet eller annan part om det krävs enligt lag. PayEx kommer inte att använda dina personuppgifter som en handelsvara.

Lagring

PayEx kommer att bevara dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas om det är nödvändigt för att uppfylla vissa lagkrav, som exempelvis bokföringslagen och lag om penningtvätt. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Dataskyddsombud

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud (Data Protection Officer). Du kan alltid vända dig till dataskyddsombudet om du har frågor om PayEx behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet når du enklast på dpo@payex.com. eller via vårt formulär för utövande av dina rättigheter.

Information/Rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig i PayEx verksamhet. Om du vill veta vilka personuppgifter PayEx behandlar om dig ska du skicka en begäran om registerutdrag via vårt formulär för utövande av dina rättigheter. Du kan även fylla i en Blankett för begäran om registerutdrag och posta denna till PayEx Sverige AB, 621 88 Visby.

Marknadsföring

Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte vänligen använd vårt formulär för utövande av dina rättigheter för att kontakta oss.

Övrigt

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Denna text kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid att ta del av på vår hemsida eller genom att kontakta PayEx på dpo@payex.com, alternativt via vårt formulär för utövande av dina rättigheter.

För fullständig information om PayEx behandling av personuppgifter, se PayEx Principer för behandling av personuppgifter som du hittar här.

The principles of how PayEx processes personal data are described in the Principles for Processing Personal Data and can be found here.